Hur det går till för att få en vattenbrunn med rent vatten

Processen till vatten i kran

Formulär - Vi ber våra kunder att alltid först fylla i vårt formulär på hemsidan för att ge oss en så tydlig bild av jobbet som möjligt.

Utplacering - Om så önskas kommer vi ut till borrplatsen och hjälper till med utplacering av brunnen. Riktlinjerna bör uppfyllas med avstånd till tomtgräns (15 m), avstånd till andra brunnar och avlopp (30 m) och minst 4 m från fastigheten. Plats och åtkomlighet för våra fordon är viktigt. En hög och lång lastbil ska kunna komma fram och parkeras inom 50 m från borrplatsen. Borriggen, som är 2 m bred och 6 m lång, ska kunna transporteras från lastbilen till borrplatsen. Eventuell kaxcontainer som lyfts av en annan lastbil ska kunna backa in max 20 meter från borrplatsen. En plan för ingrävning mellan borrplats och fastighet ska finnas. Se till att jordmassorna från jordborrningen hamnar på en lämplig plats. Tillgång till vatten för borrningen måste undersökas. Eventuell risk för saltvatteninträngning bör utredas med grannarna.

Offert och bokning - Vi skickar en offert och när den sedan är godkänd, bokar vi in ett datum för borrning.

Borrning - Vi kommer ut på utsatt datum med en eller två lastbilar beroende på om en kaxcontainer beställts. Vid etableringen bör bilar vara flyttade och vägen vara framkomlig. Informera grannar om vår ankomst. Borrningen är högljudd, vi tar upp stora ytor med fordonen och det kan damma lite. Vi börjar med att borra ner foderrör genom jordlagret, oftast mellan 1-12 meter, tills vi når berget. Där fodrar vi ner ytterligare några meter och tätar mellan berg och foderrör. Dessa jordmassor hamnar på marken och kan ej ledas till containern. Räkna med att det blir smutsigt runt borrhålet. När bergborrningen börjar har vi anslutit en slang till vår container så att borrkaxet uppsamlas. Sedan borrar vi tills vi hittar tillräckligt med vatten. Om vi inte stött på något nere på 90 meter avbryter vi borrningen, då risken för saltvatten ökar. Då får vi beställa en tryckning. Hittar vi vatten, borrar vi ytterligare någon meter för att stenar och grus från sprickan ska falla ner. Vi sköljer alltid hålet några minuter efter borrningen för att rensa det från borrkax. Ett saltprov görs omedelbart. Borrningen tar ungefär 6 timmar.

Tryckning - Får vi för lite vatten eller om det är helt torrt i brunnen, beställer vi tryckning. Det tar ofta ca 2 veckor innan de kommer ut. Då trycksätter de brunnen med ett vattentryck på 200 bar från en spolbil. Sprickorna i berget vidgas, rensas och vattnet når brunnen. Se till att vägen och brunnen är framkomliga.

Mäta vattenflödet - Ibland krävs det för ett bygglov att en brunnens vattentillförsel ska redovisas. Då erbjuder vi mätning av vattenflödet i brunnen. Vi skickar ner ett mätverktyg och pumpar ut vatten från brunnen, och verktyget mäter då hur snabbt det återfylls. Exakta siffror registreras.

Ingrävning - Innan pumpen installeras måste ett schakt grävas mellan hus och brunn. Ena sidan av foderröret måste grävas fram till frostfritt djup. Vattenslang samt ett markrör för elkabel dras fram till borrhålet. Vi kommer ut och gräver, lägger ut markrör samt vattenslangen.

Pumpinstallation - När grävningen är klar levererar vi en pump anpassad för din brunn. Vi installerar pumpen och kopplar ihop den med vattenslangen.

Återställning och inkoppling - Nu kan marken återställas. Vi utför en grov återställning och använder det material vi grävt upp. Stora stenar kan bli kvar efter återställandet. Vi utför inte finplanering med plattsättning och grässådd. En rörmokare anlitas för inkoppling av vattnet in i huset då vi saknar behörighet. En elektriker kopplar elen till pumpen. Behöver du hjälp med rörmokare och elektriker kan vi ordna det.

Vattenanalys - Efter 3 månaders användning av vattnet är det dags att göra en vattenanalys. Då skickar du in de analyskit vi lämnat åt dig. Efter ca en vecka får du provsvaren och ett eventuellt filter kan erbjudas.

Vattenfilter - Vi levererar det filter du beställt och en behörig rörmokare installerar filtret. Njut av rent och friskt vatten. Det viktigaste för oss människor.